سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
ارزش مرد به اندازه همت اوست و صدق او به مقدار جوانمردى‏اش و دلیرى او به میزان ننگى که از بدنامى دارد و پارسایى او به مقدار غیرتى که آرد . [نهج البلاغه]
 
امروز: شنبه 99 مرداد 25

بخش اعظم بدن ماازآب تشکیل شده ونوشیدن منظم آن باعث حفظ آب موجوددربدن می شود.آب برای انتقال موادمغذی به تمامی سلول هالازم است وباعث پاکسازی بدن ازسموم وموادمضرمی شود،اماچه خطراتی می توانددرآب های آشامیدنی وجودداشته باشد؟آب آشامیدنی باموادمعدنی بالابرای سلامت زیان آوراست.یکی ازموادی که می تواندبرای بدن مضرباشد،کلراست که برای ضدعفونی کردن به آب آشامیدنی اضافه می شود.تحقیقات نشان داده که کلرمی تواندباموادارگانیک طبیعی مانندمیوه ها،سبزیجات،محصولات سویاوچای که حاوی موادمغزی فیتوشیمیایی هستند،ترکیبات خطرناک وسرطان زایی ایجادکند.همچنین این مساله درموردویتامین ها،مکمل هاوبرخی داروهانیزصدق می کند.این ترکیبات خطرناک که موسوم به تری هالومتان هستند،می توانندبه غده تیروئیدآسیب برسانندوباعث ایجادنقص های مادرزادی بشوند.ضمن این که بسیاری ازمیکروب هاتوسط کلرازبین نمی روند.وجودآرسنیک درآب آشامیدنی نیزمی تواندباعث تولدنوزادان کم وزن،سقط خودبه خودجنین ومشکلات دیگرشود.همچنین نیترات بانقص های مجرای عصبی مرتبط است ومی تواندباعث سیانوزیس یاکاهش ظرفیت حمل اکسیژن خون شودکه برای نوزادان زیر6ماه بسیارخطرناک است.سرب نیزباجداشدن ازلوله های انتقال وورودبه آب آشامیدنی،به سرعت جذب بدن می شودومی تواندمنجربه مسمومیت شود.فلورایدنیزازجمله فراورده های جانبی آلومینیم است که می تواندموجب آلزایمرشود.فلورایدزیاددرخمیردندان هاوآب آشامیدنی می تواندباعث آسیب دیدگی سیستم های اسکلتی ماهیچه ای وعصبی شده ودرنتیجه به محدودیت حرکتی ،پوکی استخوان ومشکلات عصبی منجرشود.امروزه بهترین روش برای حذف یاکاهش کلروفلورایدآب،استفاده ازفیلتراسمزی معکوس است.سایرترکیبات آلی ماننددی اکسین نیزاثرات سوئی بررشدجنین دارد.مقادیرزیادموادمعدنی درآب آشامیدنی می تواندبروزبیماری های تنفسی حادومزمن مانندکلوسیستوپاتی،نفروپاتی،بیماری های معده ای روده ای وپوسیدگی های دندانی راافزایش دهدونیزاثرات نامطلوبی برمحتویات فیزیکوشیمیایی وبیوشیمیایی ادراربگذاردوبادفع موادکریستال شکل وشاخص های تجزیه غشای سلولی همراه باشد.خطراتی که آب آشامیدنی راتهدیدمی کند.درمورداستفاده ازآب مقطربه عنوان آب آشامیدنی،بایدگفت،ازآنجاکه آب مقطرعاری ازموادمعدنی محلول است به طورفعال،خاصیت جذب موادسمی وازبین بردن آنها رادارد.به همین علت نوشیدن آن به صورت چندهفته یک بار،برای بدن مفیداست.امامصرف روزانه این نوع آب به دلیل ازدست دادن سریع الکترولیت ها(سدیم-پتاسیم وکلراید)وموادمعدنی مانندمنیزیم خطرناک است،زیراکمبوداین عناصرمی تواندباعث بی نظمی درضربان قلب وفشارخون بالاشود.پخت غذاهاباآب مقطر،موادمعدنی راازآنهاخارج می کندوارزش موادمغذی راپایین می آورد.همچنین آب مقطر،به سرعت دی اکسیدکربن راازهواجذب می کندوباعث اسیدی شدن آب می شود.بسیاری ازفلزات نیزمی تواننددرآب مقطرحل شوند.نوشیدنی های گازداروسایرنوشیدنی هایی که ازآب مقطرساخته شده اند(باشکریابدون شکر)مقادیرزیادی ازکلسیم،منیزیم وموادمعدنی نادرراواردادرارمی کنند.این درحالی است که کاهش موادمعدنی،خطرافزایش پوکی استخوان،آرتریت،کم کاری تیروئید،بیماری های قلبی-عروقی،فشارخون بالاوتعدادزیادی بیماری های جدی رادرنوزادان نارس به همراه دارد.بسیاری ازمتخصصان معتقدندانواع بیماری هادرنتیجه تجمع موادزائداسیدی دربدن ایجادمی شوند.درواقع آب ایده آل برای بدن بایداندکی قلیایی بوده وموادی مانندکلسیم ومنیزیم داشته باشد.آب تصفیه شده بایک فیلترجامدذغالی،کمی قلیایی است که باازوناسیون ،این آب برای نوشیدن روزانه کاملاایده آل می شود.رابطه معناداری میان طول عمرومصرف مرتب آب های سخت(دارای کلسیم ومنیزیم)وجوددارددرحالی که احتمال خطربیماری ومرگ زودرس ،بانوشیدن مرتب آب مقطرافزایش می یابد.ازخطرات دیگری که آب های آشامیدنی راتهدیدمی کند،انواع آلودگی های میکروبی است.به عنوان مثال،وجودباکتری کلی فرم که به طورطبیعی درروده انسان وسایرحیوانات دیده می شود،درآب آشامیدنی،نشان دهنده ورودآلودگی ازیک منبع آب سطحی مانندهرزآب های مزرعه ای است.همچنین لژیونلاباکتری ای است که درآب راکدبادمای 30و40درجه رشدمی کند.این باکتری می تواندباتبخیرآب واستنشاق واردبدن شودونوعی آنفولوآنزابه نام تب پانتیاک راایجادکندونیزباعث بیماری خطرناک ترومرگبارتری به نام لژِیونلوزیس شود.کپک هاوویروس هانیزمی توانندآب آشامیدنی رابه خطربیندازند.سایرمیکروارگانیسم ها مانندژیاردیاباعث علائم گوارشی می شوندوکریپتوسپوریدیوم انگلی نیزبیماری شبه وباراایجادمی کندوباعث اسهال،استفراغ،دردهای شکمی وتب می شود.آب زیادمسمومیت می آورد.دسته ای دیگرازمشکلات مربوط به آب آشامیدنی،به کمیت ونحوه مصرف آن بازمی گردد.نوشیدن بیش ازاندازه آب می تواندمنجربه اختلال کشنده ای درعملکردمغز،موسوم به مسمومیت آبی شودکه درنتیجه به هم خوردن تعادل طبیعی الکترولیت هادربدن اتفاق می افتد.این وضعیت اغلب درمسابقاتی مانندبوکس وکشتی که مدت زیادی به طول می انجامد،دیده می شودلازم به ذکراست که نوشیدن حداقل یک تادولیترآب درروز(بسته به توده بدن)همچنان توصیه می شودومسمومیت آبی درمقادیربالاترازآن رخ می دهد.دونده های دوی ماراتون نیزچنانچه درحین دویدن،آب زیادی بنوشند،مستعدابتلابه این مسمومیت می شوند.باکاهش غلظت سدیم ،دوندگان پس ازمدتی دچارسرگیجه می شوندوازحال می روند.به طورکلی کارکردن درهوای بسیارگرم ومرطوب وعرق کردن زیادکه متعاقب آن آب زیادی نوشیده می شودونیزمصرف داروهایی ماننداکستازی(به دلیل فعالیت وفشارزیادی که واردمی کنند)نوشیدن زیادآب وبه هم خوردن تعادل الکترولیت هامی تواندبه مسمومیت آبی منجرشود.گفتنی است قرص های اکستازی ،سطح هورمون آنتی دیورتیک راافزایش می دهندوباعث دفع بیشترآب ازطریق ادراروایجادتشنگی می شوند.به طورکلی نوشیدن آب بیش ازحدنیاز،به دودلیل باعث فشارزیادبربدن می شود،نخست آن که حجم خون افزایش می یابدوفشارزیادی برقلب ورگهای خونی واردمی شودودیگراین که،کلیه هابرای تصفیه آب اضافی ازسیستم گردش خون،بایدبیش ازحدکارکنند،درنتیجه گلومرول ها(بسترهای مویین کلیوی)دراثرتجمع زیادآب آسیب می بینند.وجوداین فشاراضافی برسیستم گردش خون وکلیه هایک فرایندنامحسوس است ومی توانددردرازمدت به سلامتی آسیب برساند.چراکه بارقیق شدن خون،به منظورحفظ تعادل الکترولیت ها بین خون وسلول ها،آب ازخون به درون سلول هاتراوش می کندوباعث تورم سلول هامی شود.اگراین تورم درمغزرخ دهد،باعث افزایش فشاردرداخل جمجمه می شودکه باعلائمی ازسردردخفیف تااختلال درتنفس همراه است.مساله دیگرنوشیدن آب سردبعدازغذااست که به عقیده برخی متخصصان،می تواندباعث مشکلاتی برای دستگاه گوارش وسیستم ایمنی ،سندروم روده تحریک پذیر(ایجاداسهال یایبوست)افزایش ضربان قلب وحتی سرطان شودمنبع:ویژه نامه دانش وپزشکی جام جم.پنجشنبه 13بهمن 1390-شماره 223صفحه6(فروغ فلاح زاده)


 نوشته شده توسط محمدسرحدی در دوشنبه 91/1/14 و ساعت 6:8 صبح | نظرات دیگران()
درباره خودم
آمار وبلاگ
بازدید امروز: 81
بازدید دیروز: 111
مجموع بازدیدها: 918976
فهرست موضوعی یادداشت ها
آشنایی با روش های تفکیک و تخلیص ترکیبات آلی-مقالات شیمی آلی[4] . شیمی[4] . سوالات شیمی[2] . شیمی(3)وآزمایشگاه[2] . شیمی3 . شیمیدان های نامی اسلام-امام جعفر صادق علیه السلام -ابن سینا ، حس . ضد یخ . ضرب المثل های شیمی . طریقه پاک کردن واز بین بردن انواع لکه ها . طلا-پلاتنین . ظرف مناسب برای پخت غذا کدامند؟ . عسل یا( داروهای آرامبخش ،داروهای شیمیایی یا آنتی بیوتیک های شیمی . علت سوزش و اشک هنگام خرد کردن پیاز . عناصر باهم بودن را دوست دارند! . عنصر آرگون ،در جدول تناوبی با نشان Ar، و عدد اتمی 18 قرار گرفته . عنصر شیمیایی جدید در جدول تناوبی-آیوپاک- عنصر . عوارض دکلره کردن مو . عوارض لامپ کم مصرف از نظر شیمی . عکس . فواید نوشابه گازدار . قانون بویل . قران . کنکور . گاز . گاز شهری (TOWN GAS) . گامی ‌دیگر برای به خدمت درآوردن انرژی اتم . لانتان ،آکتنیم،تالیف کتب درسی شیمی ،جدول تناوبی سال دوم دبیرستان . لایه اوزون چیست؟ . لایه اوزون-cfc . لاک ناخن از نظر شیمی . مزایا ومضرات استفاده از گاز نیتروژن در تایر خودرو . مزایای نمک دریایی نسبت به نمک‌های معمولی . معرفی دانشمندان شیمی . مقالات انرژی هسته ای-راکتور-اورانیوم . مقالات شیمی . مواد تشکیل دهنده شامپو . نانو . نرم افزار ISIS/Draw برای رسم مولکول های سخت شیمی . نفت خام . نمونه سوال . نمونه سوال شیمی سال اول-نمونه سوال شیمی سال دوم-نمونه سوال شیمی . نمک حمام چه فوایدی دارد؟ . نوبل شیمی . هرپایه . هشدار یک شیمیست به کسانی که رژ لب میزنن . همه چیز درباره استفاده صحیح از جواهر -جواهرآلات- بهترین روش تم . وبلاگ شیمی وزندگی اگر در یافتن مطلب در گوگل با مشکل روبه رو شدید . وطنم ایران . یخ خشک-کاربردهای یخ خشک چیست؟ . کلید سوالات شیمی 3شهریور 93 . سوالات شیمی 3 دی 88 . سوالات شیمی 3-خرداد89- با جواب -سوالات شیمی 3خرداد89 . سوالات شیمی(3)و آزمایشگاه دی 90 . سوالات وجواب شیمی 1شهریور1389 . سوالات وجواب شیمی 3 شهریور1389 . سوالی که دانش آموز در کلاس از من پرسید(جایگزین تترا اتیل سرب در . شامپوی خوب-آداب شامپو زدن . شبکه های بلوری . شعاع اتمی گالیم،چرا شعاع اتمی گالیم از آلومینیوم کم تر است؟ . شهریور93 . 10 استفاده غیرمعمول از نمک . 2009 برای کشف اسرار مولکولی حیات . آب اکسیژنه- H2O2 . آب قند به جای بنزین . آب -کشش سطحی- ظرفیت گرمایی . آب هم می تواندمشکل زاباشد . آرایش الکترونی اتمها-اوربیتال-ساختار اتم هاومولکول ها - . آزمایش . شیمی (3 ) وآزمایشگاه . شیمی (3) و آزمایشگاه . شیمی (3) و آزمایشگاه دی ماه 94 . شیمی (3) و آزمایشگاه -شیمی 3خرداد 93 همراه با جواب وپاسخ نامه،دا . شیمی (3)-سوالات امتحان نهایی شیمی دوازدهم -دی ماه -نهایی-شیمی12- . شیمی (3)و آزمایشگاه ، دی ماه 1393 .اخرین امتحان در سال 1393 . شیمی ،دبیرستان،شیمی 3،امتحان نهایی،شهریور 94 . شیمی 3،خرداد94،کلید سوالات شیمی3 . شیمی 3دی ماه 95 با پاسخنامه . شیمی آلی -شیمی آلی در زیست شناسی وژزشکی . شیمی درس شیرین زندگی!!! . شیمی دی ماه 89 سوم دبیرستان . شیمی رنگ . شیمی و نان . شیمی(3) و آزمایشگاه . شیمی(3) و آزمایشگاه خرداد92 . شیمی(3) و آزمایشگاه -شهریور95- شیمی3 . شیمی(3) و آزمایشگاه -شهریور96-شیمی . شیمی(3) و آزمایشگاه شهریور 92 . شیمی(3) و آزمایشگاه، دی 92 شیمی سال سوم . شیمی(3) و آزمایشگاه-شهریور96-شیمی-دبیرستان- . ابتلا به بیماری با غذاهای رنگی شیمیایی . اتم . اتیلن کلیگول ، مهمترین سیال در مایعات خنک کننده . اربیتال اتمی،اربیتال هیبریدی و اربیتال مولکولی . از شیمی آموختم که ... . ازهررشته . اطلاعات ارزشمند در مورد طلا . الماس-گرافیت-فولریت-سختی الماس . امتحان . امتحان نهایی ازهردرسی . امتحان نهایی شیمی 3دی 88 . انرژی هسته ای . انرژی هسته ای به زبان ساده . انعقاد آب . انیمشن شیمی 3 برای سال سوم دبیرستان . انیمیشن پیش دانشگاهی . انیمیشن های شیمی 2 . براق کردن طلا و جواهر -نحوه تشخیص اصل یا تقلبی بودن طلا . پانزده نکته جالب در مورد عطرها و ادکلن ها . پر کردن دندان و مسمومیت با جیوه؟ . پیوند کووالانسی . پیوندیونی . تجربی و ریاضی . تجلی وحدت . تقارن . تماشای آنلاین تلویزیون . تکمیل شدن سطر هفتم جدول تناوبی عناصر (جدول مندلیف) . جدول تناوبی با تمام امکانات . جدول تناوبی بسیار زیبا با تمام امکانات . چگونگی تشکیل پیوند کووالانس وانرژی پیوند . چند حالت برای مواد داریم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . چند نکته در مورد گاز مونو اکسیدکربن . خرداد95 . دانش آموز . دانش آموزان چهارم ریاضی (پیش دانشگاهی )و من . دانشمندشیمی . دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی دی 91 . دانلود سوالات شیمی 1 اول دبیرستان هماهنگ کشوری سال 89 . دانلود سوالات شیمی(3)خرداد90 . دبیر . درباره عطر . دستمال چگونه نمی سوزد؟ . دوغ، نوشیدنی پرفایده و سالم . رابطه قران وشیمی . راز کشش سطحی آب . راه تشخیص رب گوجه فرنگی تقلبی . راههای تمیز کردن نقره و طلا و جواهرات . رژلب را نخورید . رسم ساختار لوویس مولکول ها-ساختار لوویس . زیاد آب معدنی نخورید- . سؤالات و کلید اولیه گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی،‌علوم تجربی . سئوالات کنکورسال 1388 . سایت سنجش را از وبلاگ شیمی وزندگی ببینید . سختی آب و انواع آن . سمی . سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان شیمی دی ماه 89 . سوالات امتحانی شیمی 3و1 در سالهای مختلف -سوالات شیمی 1 درشهریور .
جستجو در صفحه

لوگوی دوستان
خبر نامه